oplossingen

Onze oplossingen

Ons bedrijf werd opgericht in mei 1910. In al die jaren zijn onze visie en ons engagement niet veranderd:

  • Focus op decentrale, lokale geclusterde oplossingen zowel op privaat als op openbaar domein voor regenwater en afvalwaterzuivering;
  • Water als herbruikbare grondstof in de circulaire economie;
  • Het realiseren van de dwingende eisen opgelegd in de Europese kaderrichtlijn water;
  • Water als dynamische motor voor een duurzame economie en tewerkstelling;
  • Decentrale waterzuiveringsinfrastructuur in goede staat houden

Wij zijn er in de eerste plaats om onze klanten en opdrachtgevers die zich bevinden in de B2B, B2G en B2C te ontzorgen. Dat begint door naar hen te luisteren, niet alleen naar hun behoeften, maar ook naar hun wensen. Zowel voorschrijvers als uitvoerders kunnen bij ons terecht voor kwalitatieve oplossingen die klimaatadaptief worden ontworpen.

Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren voor verdere vragen en of inlichtingen.

overzicht

HEMELWATERMANAGEMENT

Het belang van hemelwatermanagement neemt door de veranderende klimaatomstandigheden voortdurend toe. Hevige regenval in kortere periodes zorgt er voor dat het grondwater steeds moeilijker wordt aangevuld omdat het water niet meer voldoende tijd heeft om in de grond te dringen. Dit zorgt voor meer periodes gepaard gaande met waterschaarste enerzijds en overstromingen anderzijds.

We hebben ons hiervoor toespitst op doordachte, ecologische en economische oplossingen die gemakkelijk in een bestaande omgeving kunnen geïntegreerd worden én die de volledige cyclus die het regenwater doorloopt, omvatten:
- Het scheiden van het hemelwater en het afvalwater;
- Het verzamelen van het hemelwater via lijnafwatering;
- Het zuiveren van afstromend regenwater met behulp van filters, slibvangers, Vortex- afscheiders, coalescentie- en lamellenafscheiders;
- Het inzetten van korrelafscheiders voor het scheiden van afstromend regenwater en een fractie aan kunststof deeltjes;
- Het verder decentraal zuiveren van het hemelwater zodat het geschikt is voor hergebruik en zo kan ingezet worden in het huishouden, de landbouw en of de industrie;
- Infiltratie van hemelwater met reinigbare en regenereerbare voorzieningen zodat het grondwaterpeil opnieuw wordt aangevuld;
- Het bufferen en het gecontroleerd en geremd teruggeven aan de natuur aan debieten die kunnen variëren tussen de 5 en de 20 L/s/ha;
- Het overbruggen van hoogteverschillen met behulp van pompputten die op maat van de klant en de locatie worden ontworpen en "plug&play" afgeleverd;
- Meet- en regelsystemen die de klant in staat stellen om de bepalende parameters op te volgen

HUISHOUDELIJK AFVALWATER

Sommige gebouwen liggen te ver om een aansluiting via de riolering te voorzien. Ook in de toekomst zal men op die locaties geen riolering aanleggen in de straat.
Deze gebouwen zijn op het zoneringsplan ingetekend in het individueel te optimaliseren buitengebied. De eigenaar van het gebouw heeft dan de verplichting het afvalwater zelf te zuiveren (al dan niet met de ondersteuning van de plaatselijke rioolbeheerder).
Is het toch mogelijk om aan te sluiten op de riolering dan kan de gemeente opleggen om het afvalwater eerst aan te sluiten op een voorbezinker of septische put.
In elk geval dient de industriële keuken steeds eerst aangesloten te worden op een vetafscheider alvorens het afvalwater naar de kleine waterzuiveringsinstallatie of riolering mag afgevoerd worden. Voor deze zuiveringstoepassingen kan gebruik gemaakt worden van één van onze volgende oplossingen:
- Individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater: intensieve en extensieve systemen met BENOR en VLAMINOR keurmerk voor 2 tot en met 20 personen;
- Kleine waterzuiveringsinstallaties van 21 tot en met 2000 personen;
- Vetafscheiders, voorbezinkers en septische putten;
- Het overbruggen van hoogteverschillen met behulp van pompputten die op maat van de klant en de locatie worden ontworpen en "plug&play" afgeleverd;
- Micro-, ultrafiltratie waarna in combinatie met UV-filtering het afvalwater na zuivering opnieuw kan ingezet worden;
- Telemetrie en foutmeldingssysteem voor het opvolgen van de installaties op afstand

INDUSTRIEEL AFVALWATER

Het onder controle krijgen van het afvalwater van industriële processen is een belangrijke voorwaarde voor het ecologisch en economisch uitbaten van een industriële site. We kunnen industriële klanten helpen om het watergebruik in kaart te brengen.

Volgende technieken hebben we onder meer ter beschikking om de impact van de industriële processen naar de omgeving te minimaliseren:
- Mechanische voorzuivering door middel van slibvangers, Vortex-afscheiders, coalescentie -& lamellenafscheiders en korrelafscheiders;
- Vetafscheiders voor industriële productiesites van voedingsstoffen;
- Bescherming van industriële buffers met behulp van coating en/of lining;
- Sluiten van de proceswaterkringen en beperken van het watergebruik door gebruik te maken van micro- en ultrafiltratie-oplossingen
- Zuivering van afvalwater afkomstig van melkinstallaties;
- Het overbruggen van hoogteverschillen met behulp van pompputten die op maat van de klant en de locatie worden ontworpen en "plug&play" afgeleverd;
- Meet -en regelsystemen voor het opvolgen van (proces)parameters.

STAD & INRICHTING

Door de toenemende verstedelijking moeten wij er alles aan doen om onze steden gezelliger en vooral leefbaarder te maken.
Hiervoor beschikken we over een uniek gamma:
- Hoogabsorberende geluidschermen voor geluidsreductie langs autowegen, treinstations en industriële sites;
- Eigentijds stadsmeubilair en waterpartijen;
- Ondergrondse wortelbescherming van bomen waardoor de steden duurzamer groen blijven;
- Inrichting van begraafplaatsen met respect voor onze overledenen.